logo

W związku ze zmianą terminu jednego z wystąpień nieznacznym modyfikacjom uległ cały program. Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją.

NOWY PROGRAM

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum: PROGRAM FORUM

Informujemy, że wciąż trwają prace nad częścią merytoryczną Forum, dlatego program może ulec zmianom.

 

 

 


 

 

Zagadnienia poruszane podczas Forum „Bariery 2013"
W zamierzeniu organizatorów Forum ma być okazją do uporządkowania tematyki nowych zasad obowiązujących w dziedzinie projektowania systemów ograniczających drogę. Wśród referatów znajdą się zatem opracowania, które z pewnością ułatwią wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej.

Problemy okresu przejściowego
Aby przekonać się, jakie trudności pojawiają się w okresie przejściowym, warto sięgnąć do rozmowy przeprowadzonej przez Mirosława Bajora z Markiem Bujalskim i opublikowanej w „Drogach" nr 1-2/2012.

Mirosław Bajor: Na czym polega problem tzw. „zapasów magazynowych" barier wyprodukowanych przed końcem 2009 roku? Czy są potwierdzone praktyką przykłady, że niektóre rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowane w barierach nie posiadających certyfikatu zgodności (tylko aprobatę techniczną) mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu?


Marek Bujalski: Jest to problem dość szeroki, obejmujący nie tylko tzw. „zapasy magazynowe", ale również dobór właściwych barier ochronnych przez wykonawcę w czasie realizacji projektu, który został opracowany na podstawie Warunków technicznych oraz Wytycznych obowiązujących do kwietnia 2010 r. Zdarza się, że wykonawcy montują na drogach klasy A i S bariery ochronne, które zostały wyprodukowane do końca 2009 r, a Krajowa Deklaracja Zgodności została wydana na podstawie oceny zgodności wykonanej przez producenta barier w odniesieniu do Aprobaty Technicznej (najczęściej w obecnej chwili już nieaktualnej) lub też drugi przypadek, gdzie bariera ochronna posiadająca jeden z najniższych poziomów powstrzymywania (N1) jest zabudowywana na drodze klasy A lub S (dla wyjaśnienia podam, że poziom powstrzymywania N1 powinien być stosowany na drogach klasy D).
Zarówno pierwszy, jak i drugi przypadek jest zgodny z literą prawa i w świetle obowiązujących przejściowych przepisów może być stosowany, Nie można natomiast powiedzieć, że są to rozwiązania bezpieczne, które poprawiają warunki bezpieczeństwa na drodze – stosowanie ich jest praktyką stwarzającą zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu.

Całą rozmowę można przeczytać tu.


Wytyczne dla dróg wojewódzkich
Po długotrwałych staraniach zainicjowanych i wielokrotnie omawianych na posiedzeniach Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, w końcówce 2012 roku na zlecenie ZDW w Katowicach przez Zespół Autorów w składzie: Marek Bujalski, Tadeusz Sandecki, Leszek Mikołajków, Marek Wierzchowski i Kamil Deniz Erden zostały opracowane „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewódzkich"
Podczas Forum BARIERY 2013 zostaną one zaprezentowane i szczegółowo omówione przez Autorów.
Warto w tym miejscu sięgnąć do rozmowy przeprowadzonej przez Mirosława Bajora z Markiem Bujalskim i opublikowanej w „Drogach" nr 2/2011.


Mirosław Bajor: Czy prowadzone są prace zmierzające do wydania Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach samorządowych?

Marek Bujalski: Opracowanie i wydanie Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych dla całej sieci dróg samorządowych jest dość skomplikowane. Drogi samorządowe to przecież sieć dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych. Zarządzanie tą kategorią dróg nie odbywa się centralnie lecz indywidualnie poprzez poszczególnych zarządców. O ile w przypadku sieci dróg krajowych Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w świetle Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 115, 2007 r) ma możliwość wydawania aktów prawnych związanych z zarządzaniem tą siecią dróg, o tyle w przypadku sieci dróg samorządowych nie ma takiej możliwości prawnej ani ciała wykonawczego, które by mogło zarządzać jednocześnie całą siecią dróg wojewódzkich, powiatowych czy też gminnych.
Stąd stosowne byłoby ujednolicenie przepisów dla całej sieci dróg publicznych, w tym także dróg samorządowych, w kwestii zasad stosowania barier ochronnych oraz innych urządzeń brd. Takie możliwości wydawania aktów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie czy też obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, posiada Minister Infrastruktury.
Inną możliwością ujednolicenia przepisów w kwestii zasad stosowania barier ochronnych oraz innych urządzeń BRD mogłoby być opracowanie i wydanie przez Ministra Infrastruktury „Wytycznych rekomendowanych stosowania barier ochronnych dla dróg publicznych".
Pomimo zapowiedzi przez Ministerstwo Infrastruktury w marcu 2010 r na jednym z sympozjów Polskiego Kongresu Drogowego, iż będą prowadzone prace nad gruntownymi zmianami w rozporządzeniach w kwestii zasad stosowania barier, oprócz wprowadzenia zmian kosmetycznych polegających na wykreśleniu zapisów, które kolidowały z zapisami normy zharmonizowanej PN-EN 1317, do dnia dzisiejszego nie poczyniono żadnych działań.
Wobec braku odpowiednich uregulowań w zapisach rozporządzeń Ministra Infrastruktury dotyczących stosowania barier ochronnych na drogach publicznych, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich podjął decyzję o możliwości opracowania Wytycznych stosowania barier ochronnych na potrzeby dróg wojewódzkich.
Informację o działaniach Konwentu Dyrektorów w temacie prowadzenia przygotowań do opracowania takich wytycznych potwierdził w dniu 03.03.2011 r na sympozjum zorganizowanym przez Polski Kongres Drogowy Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wytyczne stosowania barier ochronnych na drogach wojewódzkich byłyby przyjęte przez poszczególne Zarządy Dróg Wojewódzkich i stosowane jako zarządzenie wewnętrzne. Niestety dla pozostałych kategorii dróg samorządowych (powiatowych i gminnych) stan prawny w kwestii zasad stosowania barier ochronnych nie uległ by zmianie.


Całą rozmowę można przeczytać tu.

Katalog barier
Podczas Forum poruszana będzie również tematyka związana z opracowaniem Katalogu Barier jako narzędzia służącego do sprawnego poruszania się wśród mnogości dostępnych na rynku systemów. Na ten temat również wypowiadał się Marek Bujalski w rozmowie z Mirosławem Bajorem („Drogi" nr 1-2/2011).

Mirosław Bajor: Czy wobec mnogości systemów na rynku (ponad 200) prowadzone są prace zmierzające do wydania katalogu barier?

Marek Bujalski: Sytuacja informacji w Polsce o systemach barier ochronnych sklasyfikowanych zgodnie z normą PN-EN 1317-1,2 jak również spełniających rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r Dz. U. Nr 198, poz. 2041 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym jest zdecydowanie odbiegająca od standardów europejskich i zapotrzebowania na taką informację.
Wychodząc naprzeciw różnym grupom odbiorców branży drogowej prof. Tadeusz Sandecki oraz autor artykułu są na etapie ukończenia opracowania Internetowego Katalogu z danymi o systemach barier ochronnych.
Katalog będzie zamieszczony na przełomie lutego i marca 2012 r na stronie internetowej pod adresem: www.katalogbarier.pl i będzie udostępniany w formie nieodpłatnej, a każdy użytkownik będzie mógł pobrać niezbędne dane w zakresie:
a. danych kolizyjnych związanych z uzyskanymi parametrami bariery podczas prób zderzeniowych,
b. danych technicznych (np.: rozstaw słupków, długość prowadnicy, sposób zakotwienia itp.),
c. danych o certyfikacji wyrobu (nazwę jednostki certyfikującej, nr certyfikatu, ważność certyfikatu, rodzaj certyfikatu: B, CE, itp.),
d. informację o producencie i jego dodatkowych produktach lub usługach
e. rysunki do wykorzystania (szkic, ogólny, złożeniowy),
f. opis techniczny systemu bariery.


Całość rozmowy dostępna tu.


Strona www.katalogbarier.pl jest już aktywna i użyteczna – podczas Forum będzie możliwość podjęcia dyskusji z jej Autorami.

Bariery rozbieralne na przejazdach awaryjnych
Tematem poruszanym podczas Forum będą również bariery rozbieralne, stosowane na przejazdach awaryjnych. O tej problematyce opowiadał na łamach „Dróg" Marek Bujalski.

Mirosław Bajor: Czy są dostępne na rynku przebadane zderzeniowo bariery rozbieralne do stosowania na odcinkach przerw w barierach (np. przejazdy awaryjne)? Jakie rozwiązania w tym zakresie są niewłaściwe a jakie godne polecenia?


Marek Bujalski: Rynek barier ochronnych łatwo rozbieralnych jest bardzo ograniczony. Wg wiedzy autora jest kilka tylko systemów, które są przebadane wg Normy PN-EN 1317, ale nie wszystkie spełniają wymagania kolizyjne wymagane dla dróg krajowych klasy A i S. W szczególności brakuje systemów łatwo rozbieralnych barier ochronnych wykorzystujących prowadnicę stalową typu A lub B, które uzyskałyby w badaniach zderzeniowych poziom powstrzymywania H1 lub H2.
Na dzień dzisiejszy alternatywą dla luki rynkowej jest zastosowanie w tych miejscach w pasie dzielącym lub na krawędzi skrajnej barier ochronnych linowych, które w pełnym zakresie funkcjonalności barier łatworozbieralnych się wpisują. Warto wspomnieć, że posiadają pełny zakres klas poziomów powstrzymywania od N2 do H2 o różnych wartościach szerokości pracującej – nie odbiegającej od barier z prowadnicą stalową.

Całość rozmowy dostępna jest tu.

Podczas Forum Bariery 2013 zostanie przeprowadzony pokaz demontażu odcinka bariery na przejeździe awaryjnym – nie wolno tego przegapić!

Wiedza dla inwestorów
Inwestorzy powinni wiedzieć o zasadach stosowania barier ochronnych możliwie jak najwięcej, ponieważ to oni decydują, jakie urządzenia brd będą zastosowane. Od ich wyboru zależy często życie i zdrowie uczestników ruchu. Forum stanowi dla nich dobrą okazję do zdobycia i uporządkowania wiedzy w tym zakresie.