logo

Podczas Forum BARIERY 2014 przedstawiciele GDDKiA zaprezentują poddany konsultacjom projekt „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”, które w 2014 roku zastąpią „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” z 2010 r. W czasie Forum Dyskusyjnego nowe wytyczne zostaną poddane szerokiej dyskusji z udziałem wszystkich uczestników.

 

Systemy ograniczające drogę, w tym drogowe bariery ochronne oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stały się jednym z podstawowych elementów wyposażenia znacznej części współczesnych dróg. Wynika to z faktu, że kryterium bezpieczeństwa uczestników ruchu w projektowaniu dróg uzyskało bezwzględny priorytet, chociaż nie należy zapominać o poszukiwaniu równowagi z kryteriami sprawności ruchu, kosztów i wymagań środowiskowych. Dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny stanowić jedynie dopełnienie poprawnie zaprojektowanych rozwiązań drogowych, a nie kompensować elementarnych błędów takiego projektowania. W pojęciu „poprawnie zaprojektowanych” mieści się również określenie tzw. „dróg wybaczających” błędy uczestników ruchu, czyli minimalizujących skutki tych błędów. Dlatego, kontynuując podjętą przed rokiem podczas Forum BARIERY 2013 dyskusję na temat barier drogowych i innych urządzeń bezpieczeństwa, nie można pomijać ich roli w kształtowaniu „dróg wybaczających”. Oznacza to, że bariery i inne urządzenia tylko wówczas spełnią swoją rolę, jeśli ich funkcja ochronna będzie się równocześnie mieściła w koncepcji „dróg wybaczających”, w której bardzo ważną rolę odgrywa kształtowanie bezpiecznego otoczenia jezdni bez fizycznych przeszkód. Stąd tak duże znaczenie samych rozwiązań konstrukcyjnych barier zabezpieczających, poduszek zderzeniowych (osłon energochłonnych) i terminali (początkowych odcinków zderzeniowych barier) oraz odpowiedniego do poziomu ryzyka zdarzeń drogowych, doboru ich typu przy montażu w sąsiedztwie jezdni.

 

Uwzględniając podane powyżej uwagi dotyczące kształtowania bezpiecznego otoczenia jezdni, za oczywiste należy uznać dalsze prace i poszukiwania jak najlepszych rozwiązań barier drogowych, poduszek zderzeniowych i terminali zabezpieczających przeszkody w otoczeniu jezdni. W czasie poprzedniego Forum BARIERY 2013 zidentyfikowano wiele problemów naukowych i inżynierskich, związanych ze stosowaniem w/w urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród tych problemów znalazły się m.in.: rozwiązania konstrukcyjne do zabezpieczeń przeszkód w strefach zurbanizowanych o dużej gęstości punktów dostępności, uniemożliwiającej stosowanie typowych rozwiązań barier ochronnych; zakończenia barier w strefach zjazdów z drogi; bariery w rejonie przepustów; zintegrowane rozwiązania barier z konstrukcjami ekranów akustycznych; wpływ barier na spełnienie wymagań widoczności, w tym na łącznicach węzłów drogowych; bariery na wąskich pasach rozdziału wraz z barierami w przekroju 2+1; strefy przejściowe pomiędzy barierami o różnych charakterystykach. Już to krótkie zestawienie pokazuje, jak trudno jest ująć wszystkie zagadnienia w zwartych przepisach projektowania. Poza merytoryczną stroną zasad i szczegółowych warunków projektowania, pozostaje jeszcze aspekt efektywności ekonomicznej wdrażania różnego typu urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ramach „dróg wybaczających”. Stąd potrzeba ciągłego zbierania doświadczeń praktycznych oraz śledzenia wyników badań naukowych w przedmiotowym zakresie. Taką okazję do połączenia wiedzy praktycznej z nauką stwarza kolejne Forum BARIERY 2014. Jednak z oczywistych względów nie może ono objąć wszystkich z wcześniej wymienionych zagadnień i będzie się koncentrować na następujących grupach tematycznych:

 

  • - Prezentacja projektu „Wytycznych doboru systemów barier ochronnych na drogach krajowych”, które mają w 2014 roku zastąpić „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” z 2010 r. Zmiany wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz nowych trendów w praktyce projektowania dróg;
  • - Wymagania techniczne i stosowanie poduszek zderzeniowych jako elementów zabezpieczających „punktowe” przeszkody;
  • - Terminale (początkowe odcinki zderzeniowe barier);
  • - Nowe rozwiązania i technologie w zakresie systemów ograniczających drogę.

 

Przy tak nakreślonych grupach tematycznych powinny zostać osiągnięte następujące cele Forum BARIERY 2014:

 

  • - Konfrontacja proponowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zmian „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” z 2010 r. z opiniami praktyków i środowiska naukowego wraz ze sformułowaniem rekomendacji ewentualnych korekt lub uzupełnień;
  • - Prezentacja najnowszych dostępnych na rynku oraz znajdujących się w fazie testów rozwiązań z zakresu systemów ograniczających drogę, zwłaszcza systemów powstrzymujących pojazd, w tym barier zabezpieczających, poduszek zderzeniowych (osłon energochłonnych) i początkowych odcinków zderzeniowych barier (terminali;
  • - Określenie niezbędnego zakresu i sposobu ujęcia problematyki systemów ograniczających drogę, zwłaszcza barier ochronnych, poduszek zderzeniowych i terminali w „Warunkach technicznych elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach”, które mają być wkrótce opracowane;
  • - Wymiana poglądów i dyskusja wśród praktyków, konsultacje z ekspertami w odniesieniu do różnych specyficznych przypadków zastosowań omawianych urządzeń bezpieczeństwa.

 

                                                                       dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK

                                                                       Przewodniczący Rady Programowej