Konieczność zwiększenia atrakcyjności nawierzchni drogowych opartych na lepiszczach asfaltowych w stosunku do nawierzchni z betonu cementowego wymusza podjęcie pilnych wdrożeń nawierzchni asfaltowych znacznie trwalszych niż dotychczas stosowane.

Długowieczne nawierzchnie asfaltowe to konstrukcje zaprojektowane i zbudowane tak aby służyć dłużej niż 50 lat bez konieczności przeprowadzania poważnych napraw.

Badania zmierzające do określenia perspektyw i kierunków rozwoju konstrukcji nawierzchni drogowych wskazują, że lepiszcza asfaltowe i mieszanki mineralno-asfaltowe, były, są i będą w perspektywie co najmniej 30 lat podstawowymi materiałami stosowanymi do budowy nawierzchni drogowych i mostowych. W najbliższych latach będą stosowane tradycyjne lepiszcza, których jakość będzie ulepszana, coraz większe znaczenie będą miały lepiszcza asfaltowe z dodatkiem rozdrobnionej gumy oraz lepiszcza z olejami roślinnymi.

Prognozuje się, że zapasy ropy naftowej wystarczą na co najmniej 50 lat, a prawdopodobnie na następne 100 lat. Światowe zapotrzebowanie na produkty asfaltowe wzrasta w tempie ponad 2% rocznie, a produkty stosowane do budowy dróg stanowią ponad 80% światowego zapotrzebowania na asfalt. Asfalt stanowi jednak tylko 2,3% produktów rafinowanych z ropy naftowej, a rafinerie przechodzą obecnie trudny okres i dla wielu z nich asfalt nie jest produktem, na którym można by oprzeć działalność zarobkową, pogłębiają więc proces przerobu ropy, obniżając jakość asfaltu.

Zestawy właściwości i wymagań normowych opierają się na doświadczeniach z przeszłości, kiedy stosowano bardzo tradycyjne metody jego produkcji. Możliwe jest „skomponowanie” lepiszcza bitumicznego, które spełni wymagania normy, ale mieszanka z niego wyprodukowana nie przejdzie pomyślnie wymaganych testów, a przecież najważniejszą sprawą jest sposób w jaki lepiszcze będzie zachowywać się w gotowej nawierzchni.

Generuje to uzasadnienie dla poszukiwań nowych, odpowiednich metod badań wpływu lepiszcza na zachowanie mieszanki mineralno-asfaltowej. Podczas Forum ASFALTY 2013 będziemy mówić o wymaganiach, jakie musimy stawiać lepiszczom bitumicznym oraz o nowych metodach ich badań w obliczu trwałej tendencji pogarszania się jakości asfaltów, aby osiągnąć zamierzony cel, jakim jest zbudowanie i bezpieczne użytkowanie funkcjonalnej i trwałej nawierzchni drogowej. Producenci, dostawcy asfaltów oraz laboratoria zaprezentują swój wkład w budowanie „bazy wiedzy”, kierunki prowadzonych badań oraz osiągane sukcesy i być może porażki.

Naszym zasadniczym celem jest umożliwienie Uczestnikom Forum ASFALTY 2013 wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.

                                                                                        Serdecznie zapraszamy do udziału !

                                                                                        Komitet Organizacyjny

 

dr inż. Krzysztof Błażejowski

KILKA UWAG O LEPISZCZACH ASFALTOWYCH A.D. 2013

Czy na temat asfaltów wiadomo już wszystko? W przededniu I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych ASFALTY 2013” prezentujemy opinię na temat zagadnień, którym warto się przyjrzeć.

W drogownictwie „na asfaltach wszyscy się znają” –piszę tak nie bez przyczyny, ponieważ w większości dyskusji uczestnicy prezentują właśnie taką postawę. A jednak jest coś zastanawiającego w tym, że w ostatniej dekadzie włożono bardzo wiele wysiłku, aby mimo wszystko lepiej poznać ten materiał. Wykonano też bardzo wiele prac rozwojowych dotyczących nowych metod badań, pojawiły się nowe produkty i zastosowania.

            Zacznijmy od tego, że od 2010 roku mamy w Polsce w stosowaniu Normę Europejską do asfaltów modyfikowanych polimerami: PN-EN 14023. Zastąpiła ona Tymczasowe Wytyczne Techniczne IBDiM, które – jak to w naszym kraju bywa – tymczasowość miały dość długą, bo 17-letnią. Choć asfalty modyfikowane wyspecyfikowane w normowych załącznikach krajowych z 2009, 2010 i 2011 roku, produkujemy dopiero piąty sezon, czas już, aby przyjrzeć się, czy nie należy dokonać zmian w wymaganiach krajowych lub wprowadzić dodatkowe rodzaje lepiszczy.

Warto przy tej okazji pamiętać, że w tzw. międzyczasie pojawiły się nowe metody badań lepiszczy, które pozwalają na lepszą ocenę właściwości użytkowych produktów. Wielu drogowców, i słusznie, krytykuje wymagania umieszczone w Normach, jako słabo określające przydatność asfaltów do konkretnych technologii. Dużym wyzwaniem jest zatem określenie na nowo, jakie właściwości, i według jakich metod badań najlepiej określają przydatność lepiszczy drogowych? Jakie asfalty należy stosować biorąc pod uwagę klimat w kraju? Prace badawcze prowadzone są także w Polsce, zarówno przez świat nauki, jak i przez producentów lepiszczy. Warto byłoby dokonać przeglądu tego, co już wiemy o asfaltach stosowanych w Polsce, oraz ewentualnych kierunków dalszych badań i przedyskutować proponowane zmiany.

Ostatnie lata to także szereg działań dotyczących wprowadzenia nowych produktów i technologii. Pojawiły się znane próby z asfaltem modyfikowanym gumą, wykonano produkcję przemysłową i zastosowania na odcinkach doświadczalnych. Warto przyglądać się, co się dzieje z tą technologią i jej rozwojem.

Innym ciekawym kierunkiem jest coraz większe zaawansowanie badań nad technologiami „na ciepło”. Zajmuje się tym część uczelni, a także niektóre przedsiębiorstwa drogowe. Można tu wymienić technologię asfaltu spienionego, asfaltów z dodatkami chemicznymi itp. Prędzej czy później spotkamy się nimi na budowach. Warto być na bieżąco.

Podsumowując, jest o czym rozmawiać i jest się o co spierać, mając na uwadze, że rola lepiszcza asfaltowego w nawierzchni jest nie do przecenienia.

Artykuł "Kilka uwag o lepiszczach asfaltowych A.D. 2013" dr. Krzysztofa Błażejowskiego ("Drogi" 7-8/2013) w pdf.